Synonyms of Tasmania in English :

Antonyms of Tasmania in English

Thesaurus of Tasmania in English

Tasmania

see definition of tasmania

Words Derivationally Related to tasmania

1. (noun) an Australian state on the island of Tasmania

2. (noun) an island off the southeastern coast of Australia